Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig

This quote was added by ayse35
Yıllar sonra ilk kez yeniden gerçek anlamda yaşadığımı, duygularımın felçleşmiş, ama henüz ölmemiş olduklarını, tutkunun o sıcak kaynağının her şeye rağmen kayıtsızlığımın pas tutmuş yüzeyinin altında bir yerlerde gizlice akmayı sürdürmüş olduğunu hissettim.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
maets 85.31 93.8%
raptusmentis 76.95 100%
raptusmentis 72.85 100%
maets 72.05 90.9%
cnr586 71.76 91.5%
raptusmentis 70.41 98.1%
raptusmentis 70.05 98.1%
raptusmentis 69.70 99.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 58.14 98.5%
raptusmentis 68.52 98.5%
raptusmentis 69.70 99.6%
raptusmentis 70.05 98.1%
ayse35 33.13 90.2%
raptusmentis 76.95 100%
raptusmentis 72.85 100%
raptusmentis 65.35 99.6%