Yazsonu - Adalet Ağaoğlu

This quote was added by ayse35
Hiçbir şey yaşanmamış, yürekler çarpmamış gibi çekilip gitmek, dönmek, silinmek... Güze hazırım, yağmurlara da. Ama bunu istemiyorum işte. Bize kalan kısacık zamanın hakkını vermeli...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kingcam2k 82.29 96.8%
raptusmentis 69.80 96.8%
raptusmentis 69.52 98.9%
raptusmentis 67.30 96.3%
surat 62.98 91.5%
raptusmentis 62.87 97.9%
raptusmentis 61.77 97.4%
raptusmentis 59.80 96.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 69.52 98.9%
raptusmentis 56.51 92.0%
raptusmentis 69.80 96.8%
raptusmentis 67.30 96.3%
raptusmentis 62.87 97.9%
unalkrgc 29.00 85.6%
ayse35 30.09 88.0%
surat 62.98 91.5%