Violet Evergarden

This quote was added by user248975
Jakby to ująć... Nie jest to prawdziwa historia, mimo to przeżywam ją razem z dziewczyną, o której jest mowa. Olive. Czuję szczęście, smutek i rośnie we mnie zaniepokojenie.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
1 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.46 98.9%
lakes 87.89 92.5%
c0il 87.25 98.9%
montezuma 80.28 96.1%
montezuma 78.56 96.7%
kaktyuss 76.22 96.1%
kaktyuss 69.32 97.2%
shmnr 67.69 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 30.47 95.6%
kamil0301 57.23 95.6%
dorota410 23.35 82.9%
kamil0301 58.84 94.0%
c0il 87.25 98.9%
bertold42 39.25 94.2%
galusz 48.07 93.0%
gohm 26.63 93.5%