Dżuma - Jean Tarrou o dżumie - Albert Camus

This quote was added by menelku
Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 89.57 99.4%
t0mekju1ce 86.11 100%
t0mekju1ce 85.53 100%
t0mekju1ce 84.91 98.9%
michal6271 84.72 95.6%
montezuma 83.42 98.9%
t0mekju1ce 82.33 98.3%
michal6271 82.08 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
deadcyp0 42.35 91.0%
deadcyp0 42.75 92.5%
deadcyp0 40.74 90.1%
deadcyp0 42.64 94.5%
krzysio 51.07 95.0%
krzysio 52.42 98.3%
luqa 62.88 95.6%
existhyper 36.33 91.1%