Dżuma - Jean Tarrou o dżumie - Albert Camus

This quote was added by menelku
Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.42 98.9%
xkali 79.56 97.7%
xkali 77.50 98.3%
ardis 76.55 100%
ardis 76.42 100%
xkali 75.83 97.7%
xkali 75.00 96.1%
linctroll 74.07 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 54.45 94.5%
pl2137 49.65 91.5%
kamil0301 59.72 96.1%
user513395 43.33 79.7%
user513395 40.89 84.1%
user513395 41.56 79.2%
kamil0301 56.94 92.5%
pl2137 47.87 93.0%