Ludzie Bezdomni - Judym o lekarzach - Stefan Żeromski

This quote was added by menelku
Ze wszech stron, z oczu każdego chorego patrzy w nas zaraza i śmierć. Gdy zbliża się cholera, gdy wszyscy ludzie tracą rozsądek, zamykają w pośpiechu szachrajskie kramy swoje i uciekają, lekarz sam jeden idzie na przeciwko tej niedoli kraju. Wówczas widać dopiero w lustrze, czym my jesteśmy. Wówczas słuchają naszych rad, naszych zleceń, postanowień i rozkazów.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 93.29 98.6%
t0mekju1ce 88.32 99.2%
montezuma 84.96 99.2%
t0mekju1ce 81.16 97.3%
xkali 80.30 99.2%
t0mekju1ce 78.34 97.8%
montezuma 76.54 97.6%
michal6271 75.97 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.32 99.2%
tomtommmm 40.14 94.8%
bodzio 46.46 97.1%
slord 23.36 94.1%
t0mekju1ce 78.34 97.8%
t0mekju1ce 70.18 97.1%
t0mekju1ce 81.16 97.3%
jmper 29.83 97.6%