Ludzie Bezdomni - Judym o lekarzach - Stefan Żeromski

This quote was added by menelku
Ze wszech stron, z oczu każdego chorego patrzy w nas zaraza i śmierć. Gdy zbliża się cholera, gdy wszyscy ludzie tracą rozsądek, zamykają w pośpiechu szachrajskie kramy swoje i uciekają, lekarz sam jeden idzie na przeciwko tej niedoli kraju. Wówczas widać dopiero w lustrze, czym my jesteśmy. Wówczas słuchają naszych rad, naszych zleceń, postanowień i rozkazów.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 84.96 99.2%
xkali 80.30 99.2%
montezuma 76.54 97.6%
xkali 74.38 98.4%
kaktyuss 73.58 94.5%
kaktyuss 72.38 92.3%
xkali 70.79 97.3%
xkali 70.42 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 45.15 92.3%
user220801 45.89 95.0%
pl2137 42.25 95.0%
pl2137 31.97 97.1%
pl2137 25.56 92.9%
dorota410 29.55 82.5%
triggxrxdbxy 64.16 90.5%
wawa6609 35.06 95.5%