De aardappel - Irene de Vette

This quote was added by stuiter
Een goed frietje begint met een goede aardappel. 'Melige' aardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte waardoor ze minder doordringbaar zijn voor olie. De friet wordt er krokanter van. Toch krijg je met kruimige aardappelen frieten die een wat korrelige, soms zelfs bitter smakende binnenkant hebben. Kies daarom lekkere grote bonken die het midden houden tussen kruimig en vastkokend.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 86.52 96.2%
basthijssen 86.50 99.2%
dvorakker 85.32 97.2%
basthijssen 83.18 96%
basthijssen 82.20 93.9%
basthijssen 81.65 97.0%
basthijssen 81.56 95.8%
basthijssen 80.78 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 79.80 96.5%
basthijssen 86.50 99.2%
basthijssen 72.12 92.5%
basthijssen 73.63 90.5%
bbrrrrrr 50.91 94.1%
basthijssen 83.18 96%
basthijssen 68.44 87.8%
basthijssen 82.20 93.9%