Arne Sand

This quote was added by yomakru
De gick runt kyrkan och kom fram på dess baksida där kyrkogården låg. Kordelia hade sett fram mot detta ögonblick. Hon hade tänkt att hon här skulle känna en starkare sorg över Jan Erikssons död än hon tidigare erfarit och att hon därför skulle inspireras till en gråtstund.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 100.86 97.9%
mafuso 98.44 97.5%
mafuso 98.15 96.8%
mafuso 96.99 96.8%
mafuso 93.68 98.6%
mafuso 92.62 97.2%
frankfrallannilsson 91.98 96.5%
frankfrallannilsson 89.76 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 84.56 95.5%
user89472 55.66 97.2%
mafuso 92.62 97.2%
mafuso 100.86 97.9%
frankfrallannilsson 79.12 91.9%
mafuso 98.15 96.8%
frankfrallannilsson 79.17 93.5%
mafuso 86.98 93.5%