William. B. Bjerglund. - Teknologi - William B. Bjerglund.

This quote was added by williambb
Teknologi er godt, det er et fag, hvor alle har mulighed for at trives. Men for at komme igennem det skal man være villig til at lære, hvis ikke man er villig kommer man nemlig ingen steder i livet.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ronerino 90.89 90%
teiser 90.56 100%
ronerino 88.10 92.5%
xei 86.48 98.0%
xei 84.18 98.0%
nds 82.82 95.2%
user83106 82.61 99%
user83106 82.28 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 80.10 94.7%
user83106 75.20 92.1%
user83106 79.15 96.1%
user83106 79.10 94.3%
aunk05 58.86 94.3%
aunk05 52.35 85.0%
aunk05 68.49 93.4%
aunk05 55.06 88.8%