Criminaliteit in Utrecht in verband met familie en wijk - L.F. Jens

This quote was added by stuiter
Later, toen meer in het bijzonder de recidiven onder de loupe werden genomen en ten behoeve van dit onderzoek ook biografische gegevens werden verzameld omtrent personen die drie of meermalen door de arrondissementsrechtbank te Utrecht veroordeeld waren, kon worden vastgesteld, dat er tussen deze dragers van gelijke namen inderdaad zeer nauwe familierelaties bestonden.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 84.46 97.6%
pisum18 84.11 97.1%
basthijssen 83.52 96.6%
basthijssen 81.55 95.9%
basthijssen 79.68 95.1%
basthijssen 79.11 96.4%
basthijssen 78.33 93.2%
basthijssen 78.28 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
eggytyper 56.95 90.5%
szander 47.25 94.2%
kafulu 56.71 93.2%
basthijssen 78.33 93.2%
basthijssen 81.55 95.9%
basthijssen 74.23 94.4%
basthijssen 72.19 94.9%
jvrrrr 65.51 98.4%