Het Delinquente Zwarte Schaap - L.A.J.M. Van Eck

This quote was added by stuiter
De bestudering van de jeugdcriminaliteit heeft bij de studie van het verschijnsel misdaad, steeds een belangrijke rol gespeeld. Dit valt te begrijpen, als men in aanmerking neemt dat men de carrières van 'beroepsmisdadigers' en recidivisten reeds in de vroege jeugd kan zien beginnen. Ook de omvang van de jeugdcriminaliteit maakt de belangstelling begrijpelijk.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 78.18 95.3%
raenay 78.10 93.5%
basthijssen 73.50 94.3%
basthijssen 70.03 94.5%
basthijssen 70.01 96.0%
pisum18 69.56 91.4%
basthijssen 66.17 96.0%
njits2 65.47 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
eggytyper 46.35 88.2%
szander 41.07 97.1%
basthijssen 78.18 95.3%
basthijssen 73.50 94.3%
basthijssen 70.03 94.5%
basthijssen 70.01 96.0%
pisum18 69.56 91.4%
user91160 28.99 98.6%