Het Delinquente Zwarte Schaap - L.A.J.M. Van Eck

This quote was added by stuiter
Om een indruk te krijgen van het werkelijk voorkomen van delinquent gedrag onder jeugdigen, vroeg de Amerikaanse onderzoeker Austin Porterfield op grote schaal aan college-studenten of ze al dan niet ontdekte delicten hadden gepleegd. Hij kwam tot de conclusie dat delinquent gedrag een relatief normaal verschijnsel is onder de opgroeiende jeugd van alle lagen der bevolking.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user90575 86.39 98.7%
basthijssen 75.70 96.2%
basthijssen 74.94 93.8%
cicero 74.51 90.2%
muhammadolim 73.14 97.7%
njits2 70.41 95.7%
basthijssen 70.17 95.2%
basthijssen 69.06 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 74.94 93.8%
basthijssen 75.70 96.2%
cicero 74.51 90.2%
dennisdemennis 68.83 90%
muhammadolim 73.14 97.7%
basthijssen 70.17 95.2%
basthijssen 69.06 93.8%
annonymous14 45.87 79.4%