Het Delinquente Zwarte Schaap - L.A.J.M. Van Eck

This quote was added by stuiter
Dat juist de jeugdigen afkomstig uit de onderste lagen der bevolking eerder en meer met de justitie in aanraking komen, wijt Austin Porterfield aan hun ongelukkige achtergrond, die met zich meebrengt dat hun ouders door onwetendheid en gebrek aan sociale vaardigheid dit niet kunnen voorkomen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 93.33 99.3%
pisum18 91.44 97.3%
basthijssen 83.04 97.0%
basthijssen 82.64 97.3%
raenay 81.68 94.2%
basthijssen 81.08 96.1%
basthijssen 79.98 97.0%
pisum18 79.76 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user321 48.97 96.7%
basthijssen 77.95 94.2%
jvrrrr 57.89 93.9%
pisum18 73.79 94.8%
eggytyper 61.09 94.2%
basthijssen 79.98 97.0%
basthijssen 81.08 96.1%
annonymous14 55.05 81.0%