Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 82.91 96.5%
pisum18 78.06 98.7%
basthijssen 73.00 94.4%
confuzzled 72.54 94.2%
njits2 70.47 95.0%
njits2 70.30 96.8%
annonymous14 70.01 87.9%
njits2 69.23 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
annonymous14 68.17 85.1%
basthijssen 82.91 96.5%
basthijssen 73.00 94.4%
annonymous14 70.01 87.9%
annonymous14 58.91 81.5%
user423308 42.03 91.3%
basthijssen 68.23 91.0%
confuzzled 72.54 94.2%