Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Ook speelfilms als One flew over the cuckoo's nest droegen bij aan het levendige maatschappelijke debat over passende zorg voor psychiatrische patiënten. Hoewel veel van de idealen van de antipsychiatrie niet realiseerbaar waren, of achteraf bezien niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht, gebéurde er tenminste iets.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 87.07 98.5%
basthijssen 84.70 96.4%
basthijssen 83.79 97.0%
basthijssen 83.01 98.2%
basthijssen 80.92 96.1%
basthijssen 80.46 94.7%
basthijssen 80.22 93.6%
pisum18 79.50 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user892912 68.10 92.6%
user391790 66.40 94.2%
user892912 66.24 97.3%
joffel 36.67 89.8%
basthijssen 84.70 96.4%
didy 18.37 91.3%
basthijssen 80.92 96.1%
user892912 55.93 92.1%