Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Ik ben niet geschikt gebleken voor een afstandelijke benadering van mijn patiënten. Een doodzonde, die er bijna toe geleid had dat ik vlak voor het voltooien van mijn opleiding eruit verwijderd zou worden. Een gebrek aan administratieve accuratesse weerhield mijn opleider hier noodgedwongen van en zodoende maak ik thans deel uit van een beroepsgroep die zichzelf niet serieus lijkt te willen nemen in zijn presentatie naar de buitenwereld.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 93.15 97.1%
pisum18 88.22 98.7%
pisum18 85.92 98.9%
pisum18 83.25 96.9%
pisum18 77.88 96.5%
basthijssen 77.10 96.5%
pisum18 76.12 98.2%
basthijssen 75.58 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 75.04 94.8%
basthijssen 75.58 95.2%
pisum18 88.22 98.7%
basthijssen 74.87 93.0%
basthijssen 74.33 94.6%
basthijssen 77.10 96.5%
pisum18 74.37 98%
pisum18 77.88 96.5%