Międzymorze - Ziemowit Szczerek

This quote was added by grzebo
Skorupy, tak właśnie wygląda Polska. Polska w samym swoim środku, poza odpicowaną i wielkoeuropejską Warszawą, coraz bardziej środkowoeuropejskim Krakowem, ba, nawet Kielcami, które nagle nabrały uroku, choć kraszonego polbrukiem i jakimiś paskudnymi pałaco-hotelami w centrum, jakby przeniesionymi prosto z Kosowa, ba, nawet Radomiem, który - wbrew stereotypowi - zaczął coraz bardziej nabierać kształtu i formy. Tak, to stopniowe wynurzanie się z błota i beznadziei było dziedzictwem III RP.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 69.80 95.5%
t0mekju1ce 69.06 96.7%
t0mekju1ce 68.18 95.4%
t0mekju1ce 65.04 96.7%
michal6271 64.66 94.8%
t0mekju1ce 61.78 94.3%
pl2137 53.06 94.5%
bodzio 39.36 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 69.06 96.7%
tomtommmm 29.77 92.9%
bodzio 39.36 93.5%
pl2137 53.06 94.5%
jmper 29.70 96.9%
t0mekju1ce 69.80 95.5%
michal6271 64.66 94.8%
t0mekju1ce 65.04 96.7%