Villospår (manus) - Henning Mankell och Leif Magnusson

This quote was added by mafuso
Eftersom vi inte har några tydliga spår att gå efter, eller något uppenbart mordmotiv, får vi gå fram på bred front. Mördaren. Låt oss för enkelhetens skull tänka att han är ensam. Vad ser ni framför er? Vad tänker ni?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 116.27 99.1%
mafuso 109.46 99.1%
mafuso 109.00 100%
mafuso 106.34 99.1%
mafuso 105.06 98.2%
mafuso 103.81 97.8%
mafuso 99.85 98.6%
mafuso 97.25 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
glykolysen 78.84 96.0%
user316866 46.23 86.5%
frankfrallannilsson 84.21 93.6%
onos 52.77 85.8%
frankfrallannilsson 88.27 96.0%
s_time 55.72 99.1%
romek 82.79 99.1%
romek 72.72 96.5%