Drömfångare - Stephen King

This quote was added by mafuso
Drömmar åldrar snabbare än drömmare, det är en av livets sanningar som Pete upptäckt i takt med att åren gått. Men de sista drömmarna dör ofta en förvånansvärt plågsam död och tjuter med låga, eländiga röster någonstans långt inne i huvudet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 106.32 97.6%
frankfrallannilsson 102.90 97.6%
mafuso 98.03 97.2%
frankfrallannilsson 96.63 98.8%
mafuso 95.45 98.8%
frankfrallannilsson 95.29 98.0%
mafuso 93.29 95.3%
mafuso 92.99 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 89.93 96.8%
frankfrallannilsson 102.90 97.6%
glykolysen 84.29 96.8%
frankfrallannilsson 96.63 98.8%
mafuso 93.29 95.3%
frankfrallannilsson 95.29 98.0%
s_time 46.07 94.5%
user636215 31.37 88.6%