Illusionisten - John Fowles

This quote was added by mafuso
Liksom alla män som inte är riktigt kvalificerade för sina yrken höll han benhårt på oväsentligheter och alldagliga petitesser; och i stället för intellekt hade han samlat på sig ett vapenförråd av nyckelord, samtliga stavade med stor bokstav, såsom Disciplin och Tradition och Ansvar.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 107.21 99.3%
mafuso 101.48 99.7%
mafuso 98.56 96.6%
mafuso 97.44 96.0%
mafuso 96.88 97.9%
frankfrallannilsson 95.49 97.6%
mafuso 93.70 98.3%
mafuso 90.72 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 95.49 97.6%
glykolysen 79.73 99.0%
benn 59.26 90.5%
user91018 27.53 94.7%
frankfrallannilsson 85.19 97.6%
romek 72.66 96.0%
romek 69.60 96.6%
romek 72.00 97.3%