Człowiek w poszukiwaniu sensu - Viktor Frankl

This quote was added by luqa007
Żaden człowiek nie powinien osądzać innych, jeśli sam całkowicie szczerze nie odpowie w głębi serca na pytanie, czy w podobnych okolicznościach nie postąpiłby tak samo.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kamil0301 68.59 98.8%
qwerty12 38.68 86.2%
gohm 31.32 91.3%
livingpharaoh 27.86 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
livingpharaoh 27.86 95.5%
qwerty12 38.68 86.2%
kamil0301 68.59 98.8%
gohm 31.32 91.3%