Człowiek w poszukiwaniu sensu - Viktor Frankl

This quote was added by luqa007
Żaden człowiek nie powinien osądzać innych, jeśli sam całkowicie szczerze nie odpowie w głębi serca na pytanie, czy w podobnych okolicznościach nie postąpiłby tak samo.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
linctroll 85.64 100%
waszker 75.38 97.7%
kamil0301 68.59 98.8%
kamil0301 61.64 94.9%
kilof13256 51.76 92.3%
qwerty12 38.68 86.2%
pl2137 37.09 96%
pl2137 31.57 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
bestibe 22.37 84.4%
kamil0301 61.64 94.9%
waszker 75.38 97.7%
bestibe-nowa 13.78 92.3%
linctroll 85.64 100%
bestibe-nowa 12.53 91.8%
bestibe-nowa 9.30 88.0%
pl2137 37.09 96%