Człowiek w poszukiwaniu sensu - Viktor Frankl

This quote was added by luqa007
Żaden człowiek nie powinien osądzać innych, jeśli sam całkowicie szczerze nie odpowie w głębi serca na pytanie, czy w podobnych okolicznościach nie postąpiłby tak samo.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 94.94 98.8%
t0mekju1ce 91.82 98.8%
michal6271 91.81 100%
t0mekju1ce 88.69 98.2%
t0mekju1ce 85.67 98.8%
linctroll 85.64 100%
t0mekju1ce 85.33 98.8%
t0mekju1ce 84.26 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzela 51.84 88.9%
auranoth 61.55 92.3%
auranoth 54.64 96.6%
auranoth 58.98 94.9%
user654925 60.87 93.9%
user103109 52.73 92.9%
auranoth 50.20 88.1%
auranoth 49.44 87.1%