Νόημα της ζωής - Πλάτων

This quote was added by vasilios
Αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα αλλά να ζεις καλά.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rctzitziri 94.81 100%
vspuppy 81.27 97.6%
iagerogiannis 80.67 95.3%
user798535 80.49 100%
user798535 75.11 100%
user798535 73.23 98.8%
user798535 73.22 96.5%
user798535 71.65 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 37.34 96.5%
user566407 49.14 86.3%
big_daddy_yeet 53.22 97.6%
user798535 71.52 100%
user798535 64.13 94.3%
vspuppy 81.27 97.6%
vspuppy 68.33 90.1%
user798535 73.22 96.5%