Fenomenologie van de geest - Hegel

This quote was added by bbrrrrrr
Het is een natuurlijke voorstelling dat, voordat in de filosofie de zaak zelf, namelijk het werkelijke kennen van wat naar waarheid is, wordt aangevat, het noodzakelijk is tevoren het eens te worden over het kennen, dat beschouwd wordt als het werktuig, waardoor men het absolute meester wordt, of als het middel, waardoorheen men het absolute te zien krijgt.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 86.59 96.8%
melijill 85.10 95.2%
basthijssen 84.47 96.0%
basthijssen 84.33 94.0%
basthijssen 80.17 95.2%
basthijssen 79.67 92.3%
thoom76 78.26 98.4%
basthijssen 77.91 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user892912 72.31 95.5%
user892912 77.80 93.3%
melijill 85.10 95.2%
sannedek 71.37 95.2%
localbisexual 69.15 94.8%
user892912 70.63 96.0%
user99113 20.02 91.0%
greeneco32 74.84 100%