Vriendenboeken - Koninklijke bibliotheek

This quote was added by bbrrrrrr
In een album amicorum (Latijn voor 'vriendenboekje') verzamelden studenten vanaf de zestiende eeuw handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten. Naast namen en versjes bevatten de boekjes veel handgemaakte illustraties. Zo krijgen wij een mooie indruk van het sociale leven van de albumbezitters. We kunnen de alba amicorum van de KB onderverdelen in verschillende soorten. We geven u een korte inleiding bij de diverse genres met voorbeelden.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 80.24 95.9%
basthijssen 79.53 96.1%
basthijssen 77.76 95.2%
basthijssen 75.93 95.5%
basthijssen 73.99 92.7%
basthijssen 71.99 91.5%
basthijssen 71.67 95.0%
user892912 71.40 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
markstos 49.35 95.5%
user892912 71.40 97.1%
user892912 71.27 96.9%
didy 19.20 96.1%
pong1175 46.51 94.4%
woodduck14 41.95 94.4%
user892912 70.08 96.1%
violet1991 30.61 95.5%