Een kleine theorie (De boekendief) - Markus Zusak

This quote was added by melijill
Mensen zien de kleuren van een dag alleen aan het begin en het eind ervan, maar voor mij staat het als een paal boven water dat er elke dag, met elke seconde die er verstrijkt, een veelheid aan tinten en schakeringen in elkaar overvloeit. Een enkel uur kan uit duizenden verschillende kleuren bestaan. Wasachtig geel, wolkenblauw. Sombere duistertinten. In mijn vak vind ik het belangrijk ze op te merken.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 86.02 95.5%
basthijssen 85.35 94.8%
basthijssen 84.74 94.4%
basthijssen 81.95 95.1%
basthijssen 81.22 94.2%
basthijssen 78.70 94.2%
basthijssen 76.23 92.9%
basthijssen 75.89 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
markstos 54.51 98.1%
user892912 71.99 93.8%
chascm 36.60 89.9%
greeneco32 68.06 96.7%
user892912 63.56 94.0%
user892912 64.66 94.2%
didy 18.40 91.2%
user892912 65.21 95.1%