Dagboek van een Geisha - Arthur Golden

This quote was added by melijill
Maar nu weet ik dat onze wereld net zo onbestendig is als een golf die op zee oprijst. Welke gevechten en triomfen we ook hebben gehad, hoe hevig we er ook onder hebben geleden, al te snel vloeien ze in elkaar over tot een waterige vlek, zoals aquarelinkt op papier.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 93.63 98.5%
dennisdemennis 86.88 90.2%
basthijssen 86.04 95.3%
basthijssen 79.49 95%
basthijssen 79.20 94.7%
basthijssen 78.59 92.4%
basthijssen 76.49 93.3%
basthijssen 76.39 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
coolio123 46.43 95.7%
annonymous14 70.36 88.7%
annonymous14 71.27 89.3%
annonymous14 58.18 81.3%
basthijssen 93.63 98.5%
dennisdemennis 86.88 90.2%
basthijssen 78.59 92.4%
basthijssen 73.88 93.3%