Silverträsket - August Strindberg

This quote was added by niielzen
Konservatorn hade bössan med sig, när han en solig försommarmorgon gick ut på ön i havet för att upptäcka nya skönheter. Han ville nämligen icke tala om, att hans ärende var att söka det förtrollade Silverträsket, ty för att finna det måste man vara tystlåten och gå ensam.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
skyttner 119.09 99.6%
eriknaslund 111.00 98.6%
kitto 110.88 98.9%
kitto 110.23 98.5%
kitto 108.58 99.3%
kitto 106.94 98.9%
kitto 106.89 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
hellion 56.16 97.2%
hitman08 38.92 94.1%
saraab 25.71 91.3%
alienthea 44.85 95.5%
alienthea 39.56 91.3%
hitman08 36.26 94.5%
hitman08 34.76 94.5%
jesper1 42.57 88.9%