Albert Einstein

This quote was added by novbalu
Egy országban - újságok segítségével - két hét alatt a düh és felháborodás olyan állapotába lehet hozni az ítélőképtelen tömegeket, hogy az emberek hajlandókká válnak arra, hogy bizonyos érdekeltek érdemtelen céljaiért katonáknak öltözve öljenek, és magukat megölessék. Ennek megfelelően nem hiányoznak a próféták, akik kultúránk közeli pusztulását jósolják. Én nem tartozom ezekhez a pesszimistákhoz; hiszek egy jobb jövőben.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 72.94 99.1%
extracher99 69.78 99.5%
extracher99 58.61 99.5%
user627574 57.10 96.6%
user627574 56.17 97.7%
user627574 51.54 97.5%
user627574 50.99 96.8%
user627574 48.97 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 57.10 96.6%
user627574 47.41 94.0%
user627574 50.99 96.8%
user627574 56.17 97.7%
user627574 48.97 93.6%
extracher99 72.94 99.1%
extracher99 69.78 99.5%
extracher99 41.34 99.5%