Skuggan - Hjalmar Söderberg

This quote was added by shlstrm
Jag hade aldrig förr känt mig generad av min skugga, men denna dag besvärade den mig en smula. Jag hade nya handskar och kläder; men min skugga var grå och blek och gjorde ett fattigt intryck. Varför skulle den följa mig just denna solskensdag, då jag gick för att möta henne som jag älskade?

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 125.47 98.6%
skyttner 123.08 99.7%
kitto 119.31 100%
kitto 113.60 99.3%
kitto 113.20 98.6%
mafuso 108.82 100%
mafuso 108.48 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 101.92 96.4%
romek 57.89 91.6%
romek 62.87 96.4%
romek 54.28 97.0%
mafuso 107.82 100%
mafuso 102.76 98%
hans_the_orange 44.67 84.6%
mafuso 107.82 99.3%