Röde Orm - Frans G. Bengtsson

This quote was added by missfaxe
Nu hade rakade män börjat komma till Skåne, både från saxarnas land och från England, för att predika den kristna läran. De hade mycket att tala om, och folk var först nyfiket och lyssnade gärna; och kvinnor funno det nöjsamt att doppas av främlingarna och få en vit särk till skänks.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 16 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 112.24 99.6%
mafuso 110.65 100%
kitto 106.66 99.3%
mafuso 103.59 99.3%
mafuso 98.78 97.9%
mafuso 98.78 98.3%
kitto 98.20 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 85.56 97.9%
frankfrallannilsson 86.93 98.6%
mafuso 92.36 95.0%
mafuso 96.27 96.3%
frankfrallannilsson 72.91 95.9%
mafuso 96.54 98.3%
mafuso 97.37 97.9%
frankfrallannilsson 81.24 99.0%