Röde Orm - Frans G. Bengtsson

This quote was added by missfaxe
Nu hade rakade män börjat komma till Skåne, både från saxarnas land och från England, för att predika den kristna läran. De hade mycket att tala om, och folk var först nyfiket och lyssnade gärna; och kvinnor funno det nöjsamt att doppas av främlingarna och få en vit särk till skänks.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 16 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 112.24 99.6%
mafuso 110.65 100%
kitto 106.66 99.3%
mafuso 103.59 99.3%
kitto 98.20 97.9%
kitto 96.52 97.2%
mafuso 94.93 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 87.16 95.3%
mafuso 94.93 97.6%
user77759 47.57 89.6%
mafuso 84.99 95.3%
mafuso 89.68 95.6%
mafuso 103.59 99.3%
mafuso 93.88 96.3%
mafuso 110.65 100%