Liftarens Guide Till Galaxen - Douglas Adams

This quote was added by niil
Långt ute på kanten av det aldrig kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av västra spiralarmen av vår galax finns en liten gul sol som ingen någonsin tagit notis om. Kretsande kring denna, på ett avstånd av ungefär 150 miljoner kilometer, befinner sig en synnerligen obetydlig liten blågrön planet, vilkens ap-baserade livsformer är så osannolikt primitiva att dom anser att digitalur är någonting att komma med.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user64261 122.09 97.9%
kitto 100.93 98.1%
eindor 100.05 97.7%
mafuso 98.52 99.3%
mafuso 95.91 98.6%
eriknaslund 94.71 96.6%
trls 94.50 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 84.82 99.3%
frankfrallannilsson 77.62 96.1%
onos 62.62 97.9%
shingo 46.72 90.9%
jackmeofandthrowmeintheriver 51.01 92.5%
onos 52.88 98.8%
jackmeofandthrowmeintheriver 53.23 96.1%
frankfrallannilsson 81.61 98.6%