Democratie - Auberon Herbert

This quote was added by vickonl
Vijf mannen bevinden zich in een ruimte. Omdat drie mannen de ene mening hebben en twee een andere, hebben de drie mannen dan enig moreel recht hun standpunt op te dringen aan de andere twee mannen? Wat voor magische kracht krijgen de drie mannen omdat ze met een meer zijn dan de twee mannen, en zo plotseling de bezitters worden van de geesten en lichamen van de anderen?

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 24 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 123.80 97.4%
swagmaster420x 121.84 98.7%
dancingmango 117.99 97.3%
tupacshakur 113.35 96.6%
tsukasa 111.94 99.5%
shiela 111.26 98.2%
janglad 111.10 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user788326 17.77 97.9%
karenmouton 54.45 100%
foxwell_1454 62.82 94.2%
dvorakker 93.90 99.2%
dvorakker 95.71 98.4%
dvorakker 90.10 96.6%
dvorakker 86.87 97.9%
henri 68.20 89.0%