Legendarische woorden - Neil Armstrong

This quote was added by vickonl
Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de aarde volledig. Ik voelde me niet als een reus; ik voelde me heel, heel klein!

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 22 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
thibaultdc 112.13 99.1%
user590498 104.19 96.4%
tupacshakur 102.52 98.6%
user590498 98.84 96.8%
tupacshakur 90.87 95.5%
omewappie 90.04 98.6%
ferryfast 86.58 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 71.08 93.4%
melijill 69.72 93.4%
violet1991 26.93 93.8%
basthijssen 63.32 89.9%
basthijssen 57.64 84.9%
basthijssen 75.02 95.1%
bbrrrrrr 48.27 94.7%
bbrrrrrr 40.06 96.0%