Tacktal vid Nobelprisutdelningen - utdrag 1 - Selma Lagerlöf

This quote was added by marxvontrax
Hela hösten hade jag levat i mitt gamla hem i Värmland i den största ensamhet, och nu skulle jag nödgas träda fram bland många människor. Det var, som om jag blivit skygg för liv och rörelse där borta i ensligheten, och jag blev ängslig med tanke på att åter nödgas visa mig ute i världen. Men i grunden var det ju en så förunderligt stor glädje att få ta emot priset, och jag sökte fördriva min ängslan genom att tänka på dem, som skulle bli glada åt min lycka.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 119.55 98.9%
kitto 118.74 99.1%
frankfrallannilsson 107.85 97.7%
mafuso 107.65 97.9%
mafuso 105.60 96.7%
mafuso 104.02 99.6%
mafuso 103.43 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 99.53 96.1%
mafuso 94.61 96.9%
mafuso 95.92 96.5%
mafuso 97.09 95.1%
mafuso 95.26 92.0%
mafuso 107.65 97.9%
mafuso 93.81 94.1%
mafuso 101.17 96.5%