Jag har en dröm - Martin Luther King Jr.

This quote was added by marxvontrax
Så säger jag er, mina vänner, att jag trots dagens och morgondagens svårigheter har en dröm. Det är en dröm med djupa rötter i den amerikanska drömmen om att denna nation en dag kommer att resa sig och leva ut den övertygelsens innersta mening, som vi håller för självklar: Att alla människor är skapade med samma värde.

Train on this quote


Rate this quote:
4.4 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eriknaslund 118.59 99.7%
eriknaslund 115.41 97.6%
eriknaslund 107.12 96.1%
mafuso 106.67 100%
mafuso 106.37 100%
mafuso 104.63 98.8%
eriknaslund 104.49 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
yomakru 36.04 94.1%
user325035 61.53 92.0%
yomakru 40.18 95.8%
marlene12 33.16 96.7%
talludde 59.08 91.7%
yomakru 24.79 96.7%
yomakru 22.90 94.7%
mafuso 94.58 100%