Je bent een kind van God. - Nelson Mandela

This quote was added by gregorydejong
Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt bewijs je de wereld daarmee geen dienst. Het is niet nodig om jezelf zo klein te maken, dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren. We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet in slechts enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 135.45 100%
user590498 124.62 98.1%
user590498 117.51 97.2%
bamiboy 115.81 98.8%
benbeern 105.60 91.1%
jessori 103.44 99.0%
ferryfast 99.54 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
clocktrotter 45.72 96.5%
lindaopinternet 45.35 96.7%
user82452 51.51 92.8%
laboristo 53.41 95.2%
wahva341 47.50 97.2%
lieven93 84.31 94.3%
turris 42.07 92.2%
ferryfast 96.32 94.8%