Het mooie kotsende meisje - Herman Brusselmans

This quote was added by nigel
Onder iedere vrouwenhuid. Achter iedere vrouw schuilt het verlangen naar eenheid en naar beminnen. Niet zozeer in wilde gezangen maar in stille woorden, korte zinnen. Lichte koorden, niet om iets aan op te hangen. Maar om alles aan elkaar te knopen. Het geloven. Het graag zien. Het hopen op beterschap van wat er was voordien. Een vrouw kijkt vooruit naar het goede, het zachte, en naar wat kan. Onder iedere vrouwenhuid jeukt het wachten op de liefde van een echte man.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 21 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 121.27 98.1%
user590498 117.45 98.9%
user590498 109.68 95.9%
basthijssen 97.31 97.5%
dvorakker 94.36 96.7%
basthijssen 94.27 95.9%
tilothijs 93.75 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
elmapz 49.66 99.6%
basthijssen 83.65 93.5%
basthijssen 82.20 93.6%
basthijssen 82.33 94.8%
basthijssen 78.48 94.2%
basthijssen 93.73 97.5%
basthijssen 88.15 95.9%
basthijssen 87.06 94.6%