Ystad-Haparanda - Per Erik Tell

This quote was added by eirikir
Far har ett svartvitt kort i ett album. Det är taget från balkongen till lägenheten i Ystad där han bodde som ung. Tekniskt sett är det ingen särskilt bra bild. Men den är påpassligt tagen och har en fin komposition. Och det finns en nyhetsnerv i bilden. Han har fångat ett stycke svensk nutidshistoria. Det är 1951. Kameralinsen är riktad mot gatan där nedanför. Man ser ystadsborna trängas längs trottoaren.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
mafuso 92.95 98.6%
mafuso 92.08 97.9%
mafuso 91.91 97.4%
sirkka 91.15 98.3%
mafuso 90.39 98.1%
mafuso 89.89 96.7%
mafuso 88.59 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
madameschulze 58.89 94.5%
mafuso 88.59 95.8%
mafuso 91.91 97.4%
mafuso 92.95 98.6%
mafuso 84.04 92.9%
user79243 52.07 95.1%
mafuso 89.89 96.7%
mafuso 92.08 97.9%