Ystad-Haparanda - Per Erik Tell

This quote was added by eirikir
På cykel några meter bakom trampar en skäggig gubbe i basker med en rejäl lagerkrans över bröstet och en nummerlapp som har startnummer noll. Ansiktet går knappt att urskilja men jag vet vem det är. Det är Gustaf Håkansson. Han är 66 år gammal. Han cyklar i mål efter att ha tillryggalagt sträckan Haparanda - Ystad på sex dagar, fjorton timmar och tjugo minuter. På bilden ser han fortfarande stark ut.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eindor 99.69 96.6%
eriknaslund 96.75 96.9%
mafuso 96.33 98.3%
mafuso 95.20 97.6%
mafuso 94.82 97.1%
eriknaslund 94.78 94.8%
mafuso 92.47 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 84.97 97.6%
frankfrallannilsson 81.15 97.1%
frankfrallannilsson 82.74 96.6%
frankfrallannilsson 74.59 96.9%
onos 59.13 98.8%
mafuso 95.20 97.6%
frankfrallannilsson 64.92 92.0%
frankfrallannilsson 69.64 96.0%