Ystad-Haparanda - Per Erik Tell

This quote was added by eirikir
På cykel några meter bakom trampar en skäggig gubbe i basker med en rejäl lagerkrans över bröstet och en nummerlapp som har startnummer noll. Ansiktet går knappt att urskilja men jag vet vem det är. Det är Gustaf Håkansson. Han är 66 år gammal. Han cyklar i mål efter att ha tillryggalagt sträckan Haparanda - Ystad på sex dagar, fjorton timmar och tjugo minuter. På bilden ser han fortfarande stark ut.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eriknaslund 96.75 96.9%
eriknaslund 94.78 94.8%
rewlz 87.95 96.6%
eriknaslund 87.26 94.8%
eriknaslund 86.67 96.0%
spoomer 85.62 94.2%
sirkka 85.43 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user77759 35.80 87.3%
user79243 52.01 91.0%
hallonoid 46.16 97.3%
hallonoid 47.94 96.7%
missfaxe 55.88 91.6%
user79243 43.75 91.6%
hallonoid 44.87 97.6%
user79243 40.40 90.6%