Οι Νεκροί - Τζέημς Τζόυς

This quote was added by red-hair-shanks
Η ψυχή του γλάρωνε σιγά σιγά, καθώς άκουγε το χιόνι να πέφτει απαλά σ' όλη την πλάση, και απαλά να πέφτει, σαν τον ερχομό του έσχατου τέλους, πάνω σε ζωντανούς και σε νεκρούς.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 82.01 98.9%
thanasissdr 75.50 98.3%
konstantinos 75.45 91.1%
laphroaig_neat 71.21 95.4%
thanasissdr 71.15 98.3%
migka 70.10 98.9%
thanasissdr 69.43 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 59.06 91.2%
user413238 39.87 96.7%
user413238 32.80 94.6%
vspuppy 60.43 95.1%
vspuppy 53.26 90.7%
vspuppy 66.03 93.2%
vspuppy 61.99 93.1%
vspuppy 53.46 86.2%