Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ - Όσκαρ Ουάιλντ

This quote was added by red-hair-shanks
Όσο για μια κατεστραμμένη ζωή, καμμιά ζωή δεν καταστρέφεται παρά μονάχα εκείνη που της σταματούν την εξέλιξη. Αν θέλεις να καταστρέψεις μια ζωή, δεν έχεις παρά να μην τη μεταβάλλεις.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 100.40 100%
laphroaig_neat 89.94 97.8%
laphroaig_neat 89.70 98.9%
jorto574 85.06 94.8%
laphroaig_neat 79.92 97.3%
laphroaig_neat 79.58 97.8%
btg1996 76.58 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
quinn_phl 23.44 88.0%
user413238 43.60 96.8%
vspuppy 57.15 88.5%
vspuppy 55.61 89.7%
vspuppy 55.43 93.9%
user81275 45.03 95.8%
user81275 48.69 95.8%
user81275 36.33 88.8%