Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ - Όσκαρ Ουάιλντ

This quote was added by red-hair-shanks
Όσο για μια κατεστραμμένη ζωή, καμμιά ζωή δεν καταστρέφεται παρά μονάχα εκείνη που της σταματούν την εξέλιξη. Αν θέλεις να καταστρέψεις μια ζωή, δεν έχεις παρά να μην τη μεταβάλλεις.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 100.40 100%
laphroaig_neat 89.94 97.8%
laphroaig_neat 89.70 98.9%
laphroaig_neat 79.92 97.3%
laphroaig_neat 79.58 97.8%
keici 69.62 95.6%
vspuppy 65.05 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 49.51 97.3%
huronhero 57.78 97.3%
makiss__ 55.25 98.4%
huronhero 49.59 96.8%
makis73 43.39 96.8%
makis73 38.51 95.3%
makis73 41.80 95.3%
jimrp 57.57 96.3%