Ο Ηλίας του 16ου - Κωστής Χατζηχρήστος

This quote was added by red-hair-shanks
Δόξα σοι ο θεός. Γιατί, παιδιά, θεός υπάρχει. Μην ακούτε εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και παραϋπάρχει, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Τώρα, βέβαια, τα πάντα πληρών που λένε δεν είναι, γιατί αν πλήρωνε τα πάντα θα πλήρωνε και το ξενοδοχείο μου.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 83.22 97.7%
laphroaig_neat 82.56 98.5%
laphroaig_neat 80.70 98.1%
laphroaig_neat 76.11 96.9%
thanasissdr 69.53 98.5%
thanasissdr 61.87 97.3%
thanasissdr 60.61 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user463457 52.50 92.2%
ladono 38.61 96.7%
ladono 26.24 90.7%
laphroaig_neat 76.11 96.9%
user63563 22.83 88.0%
user63563 20.00 90.0%
user63563 17.38 89.1%