Πάολο Κοέλιο

This quote was added by red-hair-shanks
Αγάπη είναι... όποιο συναίσθημα, όποια χαρά, όποια λύπη, όποιος πόνος, όποια τρέλα, όποιος φόβος σου βγαίνει όταν βλέπεις εκείνη που λαχταράς. Αγάπη είναι να την κοιτάς στα μάτια, να λες "σ' αγαπώ" και όλος ο κόσμος να μοιάζει μοναδικός μόνο κοιτώντας την!

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
konstantinos 77.54 94.1%
laphroaig_neat 73.83 96.5%
thanasissdr 64.56 98.4%
kosa 64.45 96.3%
jorto574 63.77 91.4%
kbechrakis 61.83 96.3%
vspuppy 60.47 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 46.57 92.8%
user566407 46.74 93.4%
user90021 33.20 94.5%
aelacid 36.48 93.8%
user566407 41.67 88.9%
quinn_phl 22.59 91.1%
user413238 32.64 96.2%
user413238 32.92 96.2%