Νίκος Καζαντζάκης

This quote was added by red-hair-shanks
Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος - αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα 'ταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος - σκληρός και απαραβίαστος: το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 86.72 99.0%
laphroaig_neat 76.01 97.5%
kosa 67.14 93.9%
keici 65.86 97.0%
user57617 65.54 95.2%
kosa 64.12 95.7%
kosa 63.63 95.7%
migka 61.22 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
satm 32.21 92.6%
satm 30.17 89.3%
satm 23.57 88.9%
user566407 37.61 93.5%
user566407 38.62 93.5%
user566407 34.23 91.3%
evolution 25.88 91.7%
user566407 35.60 94.3%