Πλάτων

This quote was added by red-hair-shanks
Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού. Αυτήν και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, είναι ο προστάτης.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 87.37 98.4%
laphroaig_neat 86.59 98.9%
laphroaig_neat 81.36 100%
konstantinos 81.23 95.9%
laphroaig_neat 75.97 96.8%
vspuppy 75.59 98.9%
kosa 75.54 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jimrp 71.15 96.4%
dimkoul2005 23.93 85.8%
user84901 49.65 95.4%
vspuppy 63.90 93.9%
vspuppy 71.66 96.9%
vspuppy 66.67 94.9%
vspuppy 64.31 93.5%
user84901 42.71 86.1%