Επίκουρος

This quote was added by red-hair-shanks
Έχει ο θεός τη βούληση να εμποδίσει το κακό, αλλά δεν μπορεί; Άρα, δεν είναι παντοδύναμος. Μπορεί, αλλά δεν θέλει; Άρα, δεν είναι πανάγαθος. Έχει τόσο τη βούληση, όσο και τη δύναμη να το εμποδίσει; Τότε, από που προέρχεται το κακό; Δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε τη δύναμη; Τότε γιατί τον λέμε θεό;

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


red-hair-shanks 9 years, 5 months ago
corrected double space in third line

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 72.64 97.3%
panostis 71.86 96.8%
thanasissdr 69.09 98.0%
vspuppy 65.99 96.1%
iagerogiannis 65.78 96.8%
ssteiiaa 64.96 97.4%
jorto574 64.69 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 46.40 94.3%
jorjio8989 48.43 93.4%
jorjio8989 46.54 94.3%
qwertygr 42.82 94.9%
jorjio8989 43.08 92.3%
qwertygr 46.58 96.4%
jorjio8989 44.53 93.7%
ssteiiaa 64.96 97.4%