Επίκουρος

This quote was added by red-hair-shanks
Έχει ο θεός τη βούληση να εμποδίσει το κακό, αλλά δεν μπορεί; Άρα, δεν είναι παντοδύναμος. Μπορεί, αλλά δεν θέλει; Άρα, δεν είναι πανάγαθος. Έχει τόσο τη βούληση, όσο και τη δύναμη να το εμποδίσει; Τότε, από που προέρχεται το κακό; Δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε τη δύναμη; Τότε γιατί τον λέμε θεό;

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


red-hair-shanks 7 years, 7 months ago
corrected double space in third line

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 72.64 97.3%
thanasissdr 69.09 98.0%
vspuppy 65.99 96.1%
jorto574 64.69 91.2%
vspuppy 63.74 93.1%
thanasissdr 63.72 97.3%
vspuppy 63.01 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 56.52 90.9%
vspuppy 57.60 94.6%
vspuppy 56.57 89.8%
vspuppy 58.02 94.6%
vspuppy 55.88 90.6%
vspuppy 63.74 93.1%
user81275 44.93 94.6%
vspuppy 54.13 88.8%