Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις - Αλέξανδρος ο Μέγας

This quote was added by red-hair-shanks
Ντρέπομαι όμως, αν τον μεν Ελλήσποντο πέρασα εύκολα, αυτό όμως το μικρό ρεύμα θα μας εμποδίσει να περάσουμε όπως είμαστε. Και αυτό δεν ταιριάζει στη δόξα των Μακεδόνων, ούτε και στη δική μου ορμητικότητα προς τους κινδύνους. Και νομίζω ότι οι Πέρσες θα πάρουν θάρρος, γιατί θα νομίσουν ότι είναι ικανοί να μάχονται με τους Μακεδόνες, γιατί δεν έπαθαν τίποτα τη στιγμή αυτή αντάξιο του φόβου τους.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 86.66 97.0%
red-hair-shanks 47.64 94.7%
red-hair-shanks 47.56 96.7%
ierofanths 45.84 92.9%
ierofanths 45.74 94.4%
red-hair-shanks 44.85 95.5%
red-hair-shanks 44.03 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
red-hair-shanks 47.64 94.7%
red-hair-shanks 44.03 95.5%
red-hair-shanks 44.85 95.5%
laphroaig_neat 86.66 97.0%
erasmospunk 27.51 93.2%
user43691 42.13 96.7%
agape96 27.79 100%