Έρνεστ Χέμινγουεϊ

This quote was added by red-hair-shanks
Η πρώτη πανάκεια για ένα κακοδιαχειρισμένο έθνος είναι ο πληθωρισμός, η δεύτερη είναι ο πόλεμος. Και οι δύο φέρνουν προσωρινή ευημερία. Και οι δύο φέρνουν μόνιμη καταστροφή. Όμως, και οι δύο αποτελούν καταφύγιο των πολιτικών και οικονομικών τυχοδιωκτών.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 87.40 98.8%
keici 83.82 98.4%
laphroaig_neat 82.78 98.0%
laphroaig_neat 82.68 98.0%
laphroaig_neat 81.83 98.4%
laphroaig_neat 81.49 99.2%
laphroaig_neat 80.85 98.4%
keici 75.19 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 45.95 98.1%
user566407 41.64 96.6%
satm 30.13 88.5%
satm 31.60 89.7%
satm 33.05 94.1%
satm 25.89 85.5%
evolution 34.84 98.1%
satm 22.88 86.4%