Láska - Nicolai Hartmann

This quote was added by lukki007
Láska je absolutně pozitivní smýšlení jako takové, znamená přitakání, přízeň, oddanost, tendenci budovat - tak jako nenávist znamená popření, rozvrat, zničení. Osobní láska je totéž přitakání vůči osobě.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 123.02 96.7%
user66168 118.06 97.1%
user66168 111.96 97.6%
mrannix99 83.70 95.3%
pajiinka 79.80 98.0%
klusik 75.70 99.5%
boltkey 74.72 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user79107 68.51 99.0%
liazien 64.15 97.1%
ramajakcze 43.05 87.1%
user276637 29.38 86.9%
halloweenjack 70.97 94.4%
nianeth 35.02 92.7%
user78990 12.52 95.8%
user78990 47.61 98.1%