Láska - Nicolai Hartmann

This quote was added by lukki007
Láska je absolutně pozitivní smýšlení jako takové, znamená přitakání, přízeň, oddanost, tendenci budovat - tak jako nenávist znamená popření, rozvrat, zničení. Osobní láska je totéž přitakání vůči osobě.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 123.02 96.7%
user66168 118.06 97.1%
user66168 111.96 97.6%
mrannix99 83.70 95.3%
pajiinka 79.80 98.0%
m1ichal 77.46 98.1%
klusik 75.70 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 74.59 97.6%
m1ichal 77.46 98.1%
m1ichal 72.66 96.2%
m1ichal 70.59 95.8%
m1ichal 64.81 97.1%
m1ichal 66.02 96.7%
m1ichal 57.65 92.3%
m1ichal 55.34 89.4%