Rozum - René Descartes

This quote was added by lukki007
Zdravý rozum je patrně ta nejlépe rozdělená věc na světě, neboť každý si myslí, že jej má dost, a ani ti, kdo jsou v jiných věcech nejvíce nenasytní, vůbec netouží mít jej víc než mají.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 150.28 100%
user66168 127.85 98.4%
user66168 121.50 98.4%
user66168 117.28 98.4%
user66168 116.34 97.4%
versio 104.89 100%
oxyd 98.72 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user961856 34.58 78.9%
eventlogging 170.00 100%
michal 67.37 92.5%
sabina.kh12 0.00 0.9%
serg.ppz 28.76 91.1%
user66168 150.28 100%
user66168 116.34 97.4%
user548717 48.74 89.8%