Waarom - Tiener

This quote was added by ggerven
Het is zo makkelijk om keer op keer dezelfde fouten te maken. Het is zo simpel om iemand zijn vertrouwen te misbruiken. Het kost ons ook zo weinig moeite om mensen pijn te doen. Maar waarom kan het niet andersom zijn? Waarom kunnen wij niet doen wat wij verwachten van elkaar? Verwachten wij dan gewoon te veel van elkaar? Kunnen wij elkaar niet gewoon de vrijheid geven, die we diep van binnen nodig hebben?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 17 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 132.14 98.3%
user590498 130.81 98.1%
user590498 127.51 97.6%
cmisker 114.73 97.6%
wissam 114.00 99.3%
swagmaster420x 110.85 96.9%
jessori 109.87 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
sannedek 75.82 96.2%
user99240 25.71 91.1%
sannedek 69.79 96.3%
user391790 62.67 92.3%
melijill 88.41 97.6%
maeo 72.19 94.2%
madking 53.17 90.3%
user892912 73.68 96.9%